Tập chạy bộ không chỉ đơn giản là chỉ chạy và chạy, người tập chạy cần biết tính toán thì mới có thể giảm cân hay luyện tập